Oferty Staży

Roczny staż w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111
Edycja XXIV
Rozpoczynamy nabór na bezpłatny roczny staż
w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111.

KIEDY? GDZIE?
Staż trwa 12 miesięcy: od 11 marca 2017 r. do 31 marca 2018 r. Odbywa się w Warszawie.

DLA KOGO?
Skierowany jest do absolwentów i studentów (III, IV i V rok studiów) psychologii, pedagogiki oraz resocjalizacji (lub kierunków pokrewnych).
CO OFERUJEMY?
• Szkolenia umożliwiające pracę na rzecz Telefonu 116 111.
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy psychologicznej i poszerzenie wiedzy dotyczącej problemów dzieci i młodzieży
• Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego stażysty przez doświadczonych pracowników FDDS, superwizje dla stażystów;
• Elastyczne godziny odbywania stażu – 7 dni w tygodniu w godzinach 12:00-22:00;
• Możliwość uczestniczenia w organizowanych przez FDDS konferencjach i spotkaniach dla profesjonalistów;
• Zdobywanie doświadczenia w największej fundacji w Polsce zajmującej się ochroną dzieci przed krzywdzeniem oraz pomocą dzieciom-ofiarom przemocy i wykorzystywania, a także ich rodzinom i opiekunom.
UWAGA!
Warunkiem koniecznym do przystąpienia do rekrutacji jest zadeklarowanie możliwości udziału (z w przypadku zakwalifikowania na staż – faktyczny udział) w obowiązkowych aktywnościach:
• 11 marca 2017 r. – warsztat rekrutacyjny (6 h)
• 12 marca 2017 r. – rozmowa wprowadzająca (2h)
• 18 marca 2017 r. – szkolenie (5 h)
• 8-9 kwietnia 2017 r. – szkolenie (16 h)
Kandydatów, którzy nie będą mogli wziąć udziału w wyżej wymienionych aktywnościach prosimy o nieprzesyłanie zgłoszeń.
Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się ze szczegółową ofertą stażu dostępną na stronie www.116111.pl/staz a następnie przesłanie swojego CV wraz z wypełnionym formularzem dostępnym na wyżej podanej stronie na adres e-mail: staz-pt@fdds.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 marca 2017r.


Powrót do poprzedniej strony

PROGRAM STAŻOWY 2017

Stowarzyszenie „Niebieska Linia” ogłasza nabór na staż zawodowy
w całodobowym Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” realizowanym na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA).
Staż przewidziany jest dla studentów oraz absolwentów psychologii i nauk społecznych wyższych uczelni.
Staż jest roczny i będzie trwał od stycznia do końca grudnia 2017 roku.
Stażystom oferujemy:
– przygotowanie do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, w tym m. in. szkolenia, towarzyszenie w pracy doświadczonym konsultantom itp.
– możliwość samodzielnej pracy z osobami doznającymi przemocy i świadkami przemoc
w kontakcie telefonicznym i e-mailowym
– udział w innych zadaniach Pogotowia i Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
– superwizję pracy przez cały czas trwania stażu
Jest to jeden z niewielu bezpłatnych staży dający możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w pracy.
Osoby zainteresowane stażem, po przejściu kwalifikacji rozpoczną „przyuczanie” do realizacji wszystkich zadań Pogotowia tj.: obsługi ogólnopolskiej infolinii, pomocy
e-mailowej i korespondencyjnej, podejmowania i prowadzenia interwencji, stałej aktualizacji baz danych o placówkach udzielających pomocy osobom krzywdzonym, sprawnej obsługi programu oraz będą brały udział w innych zadaniach Pogotowia
i Stowarzyszenia „Niebieska Linia.”
Grupa stażowa będzie uczestniczyła także w spotkaniach szkoleniowych, obejmujących wiedzę z zakresu pomocy psychologicznej i prawnej oraz superwizjach, poświęconych sprawom pojawiającym się w pracy. Zajęcia będą odbywały się według harmonogramu, uzgodnionego z wyłonioną grupą stażową.
Po okresie nauki stażysta będzie miał obowiązek w ramach Pogotowia „NL” samodzielnie prowadzić przydzielone mu zadania oraz przepracować przy obsłudze infolinii 200 godzin. Dyżury w ramach stażu odbywają się w dni powszednie w stałych przedziałach godzinowych.
Staż będzie się odbywał na podstawie podpisanego porozumienia ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”, na mocy którego Stowarzyszenie zobowiąże się do przeszkolenia w zakresie wiedzy i umiejętności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a stażysta (w miarę uzyskiwania coraz większych kompetencji) zobowiąże się do pracy w realizacji zadań prowadzonych przez Stowarzyszenie w Ogólnopolskim Pogotowiu „Niebieska Linia”.
Staż odbywa się więc na zasadzie wymiany: Stowarzyszenie nieodpłatnie szkoli, umożliwia praktykę zawodową i zapewnia superwizje, a stażysta – w zamian – pracuje bez dodatkowego wynagrodzenia przy realizacji zadań Pogotowia „NL”.

Osoby, które ukończą staż, otrzymają certyfikat potwierdzający umiejętności.
Ze względu na szeroki zakres zadań stażowych, podczas kwalifikacji będzie brana pod uwagę DYSPOZYCYJNOŚĆ kandydata. Obsługa Pogotowia „Niebieska Linia” to niezwykle ważne zadanie, dzięki któremu wiele osób z całej Polski otrzymuje pomoc. Stąd niezbędne jest pełne zaangażowanie stażystów w realizację różnych zadań Pogotowia w godzinach zarówno porannych, popołudniowych jak i wieczornych.
Ponadto, w związku z prowadzeniem raz w tygodniu dyżurów prowadzonych
w języku angielskim, rosyjskim i migowym dodatkowym atutem będzie znajomość któregoś
z tych języków.

Dla wybranych osób, po ukończeniu stażu, istnieje możliwość kontynuowania współpracy ze Stowarzyszeniem „Niebieska Linia”.

Osoby zainteresowane udziałem w stażu prosimy o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres e-mail biuro@niebieskalinia.info do dnia 15 stycznia 2017 r. Wybranie osoby zaprosimy na rozmowę rekrutacyjną.

Wszelkie pytania w sprawie stażu proszę kierować na adres mailowy: biuro@niebieskalinia.info lub nr telefonu: 22 666-10-36, sekretariat Pogotowia, czynny w dni powszednie od 8.00 do 16.00.
Bliższe informacje o Pogotowiu „Niebieska Linia” znajdują się na stronie internetowej: www.niebieskalinia.info, a o Stowarzyszeniu: www.niebieskalinia.org

Serdecznie zapraszamy.

Wanda Paszkiewicz Kierownik Ogólnopolskiego Pogotowia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


Powrót do poprzedniej strony

Zapraszamy do udziału w IX edycji Akademii Wychowawców Bullerbyn
pt. Świadomy wychowawca w relacji z dzieckiem.

Akademia Wychowawców Bullerbyn to roczny staż rozwojowy, którego celem jest przygotowanie uczestników do pracy z dzieckiem. Udział w programie umożliwia poznanie metod pracy opartych na budowaniu z dzieckiem relacji, założeń pedagogiki kontaktu i psychologii rozwojowej dziecka, a także zdobycie doświadczenia w pracy z grupą dzieci pod superwizją.

Staż obejmuje 140 godzin szkoleń, 40 godzin superwizji oraz miesiąc praktyk podczas letnich wakacji.

Uczestnicy projektu spełniając poszczególne kryteria uzyskują możliwość uzyskania Certyfikatu Wychowawcy Bullerbyn i pozytywnej rekomendacji.

Do udziału w programie zapraszamy osoby które:
• są studentami lub absolwentami psychologii, pedagogiki lub kierunków związanych z pracą z dziećmi
• pracują lub planują podjąć pracę z dziećmi,
• chcą zgłębić tajniki pracy z dzieckiem opartej na relacji i wzajemnym szacunku,
• chcą przygotować się do pracy w edukacji alternatywnej poprzez zdobycie wiedzy i doświadczenia w tym jak holistycznie wspierać dziecko w procesie uczenia opartym na szacunku i zaufaniu do mądrości dziecka,
• cenią swój własny rozwój i chcą się rozwijać.

Od uczestników oczekujemy:
• pełnego uczestnictwa w projekcie,
• otwartości na nową wiedzę nie tylko dzieciach, ale także o sobie samym,
• chęci rozwoju osobistego.

W ramach programu uczestnik może uzyskać:
• Certyfikat ukończenia Akademii Wychowawców Bullerbyn,
• zaświadczenie o odbyciu praktyk studenckich/stażu.

Każdy z uczestników programu odbywa cztery tygodnie stażu pracując jako asystent wychowawcy podczas letniego wypoczynku dla dzieci organizowanego przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo Wychowawcą Wioska Bullerbyn. Staż polega na całodobowym współprowadzeniu grupy dzieci, organizowaniu czasu i wspieraniu w sytuacjach życia codziennego. Udział w stażu jest możliwością zdobyciu doświadczenia, nauki i wykorzystania wiedzy zdobytej podczas warsztatów w praktyce. W trakcie trwania stażu każdy z uczestników bierze udział w superwizji.

Zgłoszenia

Szczegółowe informacje i zgłoszenia na stronie internetowej http://bullerbyn.org.pl/staz-2017/

Kontakt
Magdalena Kidoń – koordynator akademii i opiekun stażystów – tel. 517 – 217 -444


Powrót do poprzedniej strony

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga – Południe prowadzi szeroko zakrojoną działalność na rzecz osób starszych, w tym:
• 2 Ośrodki Wsparcia dla Seniorów (Dzienne Domy Pomocy Społecznej),
• 5 Klubów Seniora,
• Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla osób cierpiących z powodu zaburzeń poznawczych i zespołów otępiennych oraz ich rodzin i opiekunów,
• Grupę Wsparcia dla osób chorych na Alzheimera i ich rodzin/opiekunów,
• Psychoedukacyjną Grupę Wsparcia dla rodzin osób chorych na zaburzenia poznawcze i otępienne,
• oraz inne działania na rzecz lokalnej społeczności (m.in. /spotkania integracyjne, edukacyjne i kulturalne/ Centrum Wspomagania Pamięci, Dni Otwarte – spotkania ze specjalistami).
Osoby zainteresowane rozwijaniem swoich kompetencji w pracy z osobami starszymi oraz ich rodzinami zapraszamy na staż/wolontariat w naszych placówkach. Zgłoszenia wraz z CV prosimy kierować na adres pikwalecznych@gmail.com do dnia 4 listopada 2016 r.


Powrót do poprzedniej strony